Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Pranešėjų apsaugos įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

Informacija teikiama dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų pažeidimų. Pažymėtina, kad informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą, o informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Informacijos apie pažeidimą teikimas

1. ĮSTAIGOJE PER VIDINĮ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALĄ

Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Migracijos departamento kompetentingam subjektui, kurio funkcijas atlieka Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius, praneškite apie Migracijos departamento valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą, mėginimą nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių, taip pat įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių su Migracijos departamentu.

 

Apie pažeidimą galite pranešti:

1.1. Elektroninio pašto adresu [email protected]. Atsiųskite užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, nurodydami:

1. savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturite, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis;

2. duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.);

3. sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;

4. jei įmanoma, pridedami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;

5. ar apie pažeidimą jau pranešėte ir, jei pranešėte, tai kam, ar buvo gautas atsakymas;

6. kad susipažinote su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;

7. kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

1.2. Tiesiogiai atvykus į Migracijos departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių, adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius. Atkreipiame dėmesį, jog informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo, kurio darbo vieta nėra L. Sapiegos g. 1, atvykimą turėtų iš anksto suderinti elektroninio pašto adresu [email protected].

Kaip ir  pranešant apie pažeidimą elektroniniu paštu, tiesiogiai atvykę į Migracijos departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių, galite pateikti užpildytą Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą. Atvykę į Migracijos departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrių pranešti apie pažeidimą galite ir žodžiu.

Migracijos departamento vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašu.

2. LIERTUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪRAI (KOMPETENTINGAI INSTITUCIJAI) TIESIOGIAI

Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena iš Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių.

3. VIEŠAI

Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama esant aplinkybėms, nurodytoms Pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, siekdamas gauti Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą (kompetentingą instituciją). Viešai informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui netaikomos Pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatos, taip pat 8 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyta priemonė.

 

Kiekviena įstaiga ir asmuo, kuris gauna ar nagrinėja informaciją apie pažeidimą, privalo užtikrinti informaciją apie pažeidimą pateikiančio asmens ar pranešėjo konfidencialumą. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas; 2) informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Taip pat konfidencialumo užtikrinimas netaikomas, kai informacija apie pažeidimą pateikiama viešai.

Prieš informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį ar pranešėją dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis, grasinti imtis ir bandyti imtis neigiamo poveikio priemonių.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

 

Atnaujinimo data: 2024-01-29