Duomenų apsaugos pareigūnas

Elina Petrauskaitė yra paskirta Migracijos departamento prie LR VRM duomenų apsaugos pareigūne.

Pagrindinė Migracijos departamento prie LR VRM duomenų apsaugos pareigūnės pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus. 

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūnę visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnė privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jos užduočių vykdymu, laikydamasi Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės. 

Duomenų apsaugos pareigūnės kontaktai:
Elina Petrauskaitė
L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-09