Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

  1. Vidaus reikalų ministro 2017-05-06 įsakymu Nr. 1V-345 sudarytoje darbo grupėje dėl pasiūlymų dėl išduodamų Lietuvos Respublikos piliečiams asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečiams jų teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje nustatančių dokumentų siuntimo paštu ar kitu saugiu būdu  paslaugos teikimo konkrečių priemonių ir terminų šiai paslaugai įgyvendinti.
  2. Vidaus reikalų ministro 2018-01-16 įsakymu Nr. 1V-52 sudarytoje darbo grupėje nacionalinei integruoto sienų valdymo strategijai parengti.
  3. Ministro Pirmininko 2018-03-05 potvarkiu Nr. 41 sudarytoje darbo grupėje pasiūlymams dėl Lietuvos Respublikos piliečių ir lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimos narių perkėlimo į Lietuvos Respubliką iš humanitarinės krizės ištiktų šalių ar regionų arba karinių konfliktų apimtų teritorijų ir jų integracijos teisinio reguliavimo parengti.
  4. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 5 d. potvarkiu Nr. 43 sudarytoje tarpinstitucinėje darbo grupėje pasiūlymams dėl migracijos procedūrų tobulinimo parengti.

Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos ir darbo grupės:

  1. Valstybės nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, valdomo ir naudojamo patikėjimo teise Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir nurašymo komisija sudaryta 2023-01-06 įsakymu Nr. 3K-12.
  2. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos buhalterinėje apskaitoje apskaitomų medžiagų nurašymo komisija sudaryta 2023-01-06 įsakymu Nr. 3K-11.
  3. Vidaus reikalų ministrės 2022-11-29 įsakymu 1V-743 sudaryta darbo grupė nustatyti ar nėra aplinkybių dėl kurių galėtų būti atsisakoma išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę ar nacionalinę vizą arba juos panaikinti.
  4. Galimų psichologinio smurto Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvejų nagrinėjimo komisija sudaryta 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 3K-339 "Dėl galimų psichologinio smurto Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo".
  5. Etikos komisija ir Įslaptintų pirkimų komisijos nėra sudarytos, jos tvirtinamos Migracijos departamento direktorės įsakymu tik konkrečiais atvejais.

Atnaujinimo data: 2023-10-12