Prašymų, susijusių su asmens informacija, pateikimo Migracijos departamentui tvarka

Atkreipiame dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo, patvirtinto Migracijos departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 3K-319, 31-32 punktais, į telefonu pateiktus prašymus, taip pat į elektroniniu paštu gautus prašymus, nepasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, atsakoma suteikiant bendro pobūdžio informaciją, kurioje nėra tiesiogiai pateikiami jokie Migracijos departamento tvarkomi konkretaus kliento duomenys ir kurioje esančių duomenų negalima susieti su jokiu konkrečiu klientu. Pageidaujant gauti asmeninę informaciją ar pateikti prašymą, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, rekomenduojame pateikti oficialų prašymą vienu iš šių būdų:

  • pateikti prašymą tiesiogiai atvykus į Migracijos departamentą (tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateiktas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas);
  • atsiųsti prašymą paštu adresu L. Sapiegos g. 1, Vilnius (tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikta galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija);
  • atsiųsti prašymą elektroninio ryšio priemonėmis (tokiu atveju prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Atnaujinimo data: 2023-10-09