Informacija apie duomenų subjekto teises, tvarkant asmens duomenis e. rezidento statuso suteikimo tikslais

Norint išnagrinėti Jūsų prašymą dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso (toliau – e. rezidento statusas) suteikimo, privaloma rinkti Jūsų asmens duomenis, kurių reikalaujama prašymo formoje, Jūs nufotografuoti ir paimti Jūsų pirštų atspaudus. Šie duomenys bus tvarkomi e. rezidento statuso suteikimo tikslais.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant jų kopiją, taip pat sužinoti duomenų gavėjus, kuriems buvo perduoti Jūsų duomenys. Taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys, kurie yra netikslūs arba neišsamūs, būtų ištaisyti arba papildyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų ribojamas tam tikromis sąlygomis ir kad neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų panaikinti.

Prašymą leisti susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti, apriboti ar ištrinti galite pateikti Migracijos departamentui: tiesiogiai atvykus į Migracijos departamentą – pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; prašymą siunčiant paštu – pridedant Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; prašymą siunčiant elektroniniu paštu – prašymą pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei manote, kad Jūsų duomenys buvo neteisėtai tvarkomi, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos institucija yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/lt/, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-09