Tarptautinės sankcijos

Migracijos departamentas užtikrina apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, įgyvendinimą.

Migracijos departamentas, įgyvendindamas minėtą funkciją, per 4 darbo dienas nuo Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių sankcijas dėl asmenų judėjimo apribojimų ar keliavimo per valstybių teritoriją tranzitu, paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba nuo Užsienio reikalų ministerijos informacijos apie priimtą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, nustatančią sankcijas dėl asmenų judėjimo apribojimų ar keliavimo per valstybių teritoriją tranzitu, gavimo dienos įtraukia nurodytus asmenis į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

Migracijos departamentas taip pat sprendžia dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, suteikimo ir atlieka visas tuo tikslu reikalingas procedūras.

Prašymus taikyti išimtį ar suteikti leidimą netaikyti tarptautinių sankcijų nustatytų apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu ir įpareigojimų (toliau – prašymas) Migracijos departamentui gali pateikti subjektai, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, ir kiti suinteresuoti asmenys (prašymas turi būti motyvuotas, kartu su prašymu pateikiami prašyme nurodytas faktines ir teisines aplinkybes patvirtinantys dokumentai, kurie laikytini neatsiejama prašymo dalimi).

Prašymas pateikiamas Migracijos departamentui tiesiogiai, registruotąja pašto siunta arba elektroninių ryšių priemonėmis el. p. [email protected]. Kadangi šis prašymas yra susijęs su asmens duomenimis, turi būti patvirtinta prašymo teikiančio asmens tapatybė, kuri priklausomai nuo kreipimosi būdo, gali būti patvirtinta taip:

  • kai prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Migracijos departamentą – pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • kai prašymas siunčiamas paštu – pridedant prašymą teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • elektroninėmis priemonėmis teikiami prašymai turi būti pasirašyti galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Atnaujinimo data: 2023-10-09