Apie Migracijos departamentą

Migracijos departamentas yra įsteigtas 1992 m. gegužės 21 d. vidaus reikalų ministro Petro Valiuko įsakymu, sujungus du tuometinius Vidaus reikalų ministerijos padalinius – Emigracijos ir imigracijos tarnybą ir Pasų valdybą. Tai buvo statutiniais pagrindais veikianti įstaiga, joje dirbo vidaus tarnybos pareigūnai. Migracijos departamentas sprendė asmens tapatybės dokumentų išdavimo, emigracijos, vizų, imigracijos, prieglobsčio, pilietybės, neteisėtos migracijos klausimus.

Migracijos departamentui yra vadovavę Edvardas Gružas (1992–1993 m.), Česlovas Kazimieras Blažys (1993–1995 m.), Vladas Minkevičius (1995– 1999 m.), Almantas Gavėnas (1999–2014 m.), Janas Vidickas (laikinai, 2014 m. liepos mėn.–2015 m. kovo mėn.), Vygantas Ivanauskas (2015 m. balandžio–birželio mėn.). Nuo 2016 m. lapkričio mėn. Migracijos departamentui vadovauja Evelina Gudzinskaitė (laikinai, 2015 m. liepos mėn.– 2016 m. lapkričio mėn.). Migracijos departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.

Po reorganizacijos, nuo 2000 m. rugsėjo 30 d., Migracijos departamentas tapo civiline viešojo administravimo įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos, o buvę vidaus tarnybos pareigūnai – valstybės tarnautojais. Nuo 2001 m. spalio 24 d. Migracijos departamentas įgijo juridinio asmens teises.

Dabartinės migracijos institucijos pirmtakės gimtadieniu reikėtų laikyti 1919 m. kovo 5 d., kai tuometinis vidaus reikalų ministras Jonas Vileišis Vidaus reikalų ministerijoje įsteigė Piliečių apsaugos departamentą. Iki 1940 m. keitėsi šio departamento struktūra, tačiau pagrindinės funkcijos buvo susijusios su dokumentų išdavimo užsieniečiams ir Lietuvos piliečiams priežiūra. 1940–1941m. ir nuo 1944 m. iki nepriklausomybės atkūrimo dokumentų išdavimo funkcijas Lietuvoje vykdė Vidaus reikalų ministerijos padaliniai.

2011 m. gegužės 2 d. Migracijos departamento vykdytos asmens tapatybės ir pilietybės patvirtinančių dokumentų Lietuvos Respublikos piliečiams išdavimo organizavimo funkcijos buvo perduotos Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

2019 m. liepos 1 d., įvykdžius migracijos procesų valdymo funkcijų pertvarką, Migracijos departamentas susijungė su policijos teritoriniais migracijos padaliniais į vieną juridinį asmenį – Migracijos departamentą.

Šiuo metu Migracijos departamentas yra centrinė institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje bei aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Pagrindinis Migracijos departamento veiklos tikslas yra pagal kompetenciją užtikrinti vizų, imigracijos, prieglobsčio, grąžinimo, asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką, Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų vykdymą, asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų Lietuvos Respublikos piliečiams, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą, laisvo asmenų judėjimo Europos Sąjungoje principo įgyvendinimą. Pagal kompetenciją Migracijos departamentas kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje, analizuoja migracijos srautų pokyčius.  

Migracijos departamentą sudaro centrinė įstaiga Vilniuje, L. Sapiegos g. 1, kurioje veikia Administravimo, Teisės, Kontrolės, Imigracijos, Pilietybės, Prieglobsčio bei Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriai. Aptarnavimo skyrius įsikūręs Kėdainiuose, Užsienio paslaugų skyrius - Tauragėje, Sprendimų projektų skyrius ir 5 teritoriniai klientų aptarnavimo skyriai bei jų nutolusios darbo vietos veikia visose 10 Lietuvos apskričių. 

Migracijos departamente įsteigtos 568 karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės.

Atnaujinimo data: 2024-04-16