>

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų veiksmų programa

Picture1.jpglogo-eu-fin.png

Migracijos departamentas įgyvendina projektą „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“ Nr. PMIF-1.03-V-01-01.

Numatomos veiklos

Projekto įgyvendinimo metu 300 prieglobsčio prašytojų bus suteikta 560 teisinių konsultacijų ir paslaugų, ir 1068 vertimo raštu ir (arba) žodžiu paslaugų.

Projektu sprendžiamos problemos

Prieglobsčio prašytojų teisė į nemokamas vertimo ir teisines paslaugas, teisė būti informuotam apie prieglobsčio suteikimo procedūrą, prieglobsčio prašytojo teises ir pareigas yra įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos, ir ES teisės aktuose. Europos Komisijos ataskaitose valstybės narės raginamos visais būdais gerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas, užtikrinti, kad paslaugos, susijusios su pagrindinių prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimu, būtų teikiamos kokybiškai ir laiku:

  • vertimo paslaugos yra būtinos, siekiant tinkamai įvertinti prieglobsčio prašymą ir priimti teisingą sprendimą, nustatyti pažeidžiamus prieglobsčio prašytojus, įvertinti ir atsižvelgti jų poreikius;
  • teisininkai, atstovaujantys prieglobsčio prašytojus užtikrina, kad prieglobsčio nagrinėjimo metu prieglobsčio prašytojų teisės ir laisvės nebus pažeistos, jų teisė skųsti sprendimą dėl prieglobsčio bus įgyvendinta;
  • prieglobsčio prašytojų informavimas apie prieglobsčio procedūrą kiekvienoje valstybėje narėje ar atskirus jos etapus, prieglobsčio prašytojų teises, pareigas, jiems suteikiamas garantijas yra privalomas ir pateikiamas prieglobsčio prašytojams suprantama kalba rašytiniu būdu (brošiūros / lankstinukai / atmintinės).

Atsižvelgiant į ypatingą prieglobsčio prašytojų padėtį ir pažeidžiamumą, svarbu užtikrinti, kad prašymas suteikti prieglobstį būtų nagrinėjamas kompetentingai, gerbiant žmogaus orumą, laikantis bendrų ES teisės normų ir nepažeidžiant jo teisių.

Prieglobsčio prašytojų teisių užtikrinimas yra valstybės pareiga, reglamentuojama Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktuose. Jei teisinė ir (ar) vertimo paslauga prieglobsčio prašančiam asmeniui nesuteikiama, jis dažniausiai negali tinkamai įgyvendinti savo teisės į prieglobstį, o tokios teisės užtikrinimas yra vienas iš teisinės valstybės principų ir strategiškai svarbių uždavinių. Europos žmogaus teisių konvencija užtikrina teisę į veiksmingą teisinę gynybą, valstybei neužtikrinus šios teisės įgyvendinimo, gali būti nustatytas Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas. Tačiau valstybės finansavimas, skiriamas teisinių ir vertimo paslaugų prieglobsčio prašytojams užtikrinimui, nėra pakankamas, todėl Migracijos departamentas negali užtikrinti, kad paslaugos prieglobsčio prašytojams bus teikiamos kokybiškai ir nenutrūkstamai.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę naudotis nemokamomis vertėjų paslaugomis, valstybės garantuojama teisine pagalba ir kitas prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą.

Projekto biudžetas – 249 997,51 EUR

Projektas finansuojamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2024-12-30

Atnaujinimo data: 2024-02-09