Valstybės rinkliava už paslaugas (įmokos kodas – 5740) mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų.

Leidimas laikinai gyventi LR (toliau – leidimas laikinai gyventi)

Prašymo išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimas, nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir leidimo laikinai gyventi išdavimas (neišdavimas):

bendra tvarka

160 Eur

skubos tvarka

320 Eur

Leidimo laikinai gyventi naujai įforminimas:

bendra tvarka

45 Eur

skubos tvarka

90 Eur

Svarbu:   Valstybės rinkliava neimama už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo tvarkymą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą bendra tvarka iš užsieniečio, kuris Lietuvoje užbaigė studijas arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, vieną kartą jo pasirinkimu.

Užsieniečio, priimto studijuoti į Lietuvos mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, prašymo išduoti /pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimas, nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir leidimo laikinai gyventi išdavimas (neišdavimas):

bendra tvarka

80 Eur

LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi)

Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi priėmimas, nagrinėjimas, sprendimo priėmimas ir leidimo nuolat gyventi išdavimas (neišdavimas):

bendra tvarka 

160 Eur

skubos tvarka

320 Eur

Leidimo nuolat gyventi pakeitimas:

 bendra tvarka

45 Eur

skubos tvarka

90 Eur

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelė

Prašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)

60 Eur

Prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)

40 Eur

ES valstybės narės piliečio teisės laikinai arba nuolat gyventi LR pažymėjimas

Išdavimas arba keitimas

10 Eur

Nuo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti, pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą yra atleidžiami:

 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodyti nuo okupacijų nukentėję asmenys, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;
 • asmenys iki 16 metų;                                                 
 • užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariai, atvykstantiems gyventi kartu su juo;
 • asmuo iki 18 metų, kurio globėju (rūpintoju) yra paskirtas Lietuvos Respublikos pilietis;
 • asmenys, pateikę lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus arba išduotus teisės į Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą patvirtinančius dokumentus, ir šių asmenų šeimos nariai;
 • užsienietis, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas negali būti grąžintas į užsienio valstybę, išsiųstas iš Lietuvos Respublikos ar kurio išsiuntimas iš Lietuvos Respublikos sustabdytas;
 • užsienietis, kuris negali išvykti dėl pavojingos organizmo būklės ir kuriam reikia neatidėliotinos būtinosios medicinos pagalbos;
 • pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų vardu ir pagal jų kompetenciją sudarytus susitarimus su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis atvykstantys užsieniečiai, kurie ketina studijuoti, mokytis, stažuoti, dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose ar profesiniuose mokymuose, jeigu jie priimti studijuoti į aukštojo mokslo įstaigos dienines nuosekliąsias studijas, mokytis į švietimo įstaigą pagal vidurinio ugdymo programą, pakviesti stažuoti, tobulinti kvalifikaciją ar į profesinius mokymus;
 • užsieniečiai, kuriems leista pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jie yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo aukos ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis, arba nelegaliu darbu, kai dirbta ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis arba kai dirbo nepilnametis;
 • Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki pereinamojo laikotarpio pabaigos (iki 2020 m. gruodžio 31 d.) yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai.

Nuo valstybės rinkliavos už dokumentų išduoti, pakeisti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje tvarkymą ir leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimą ir keitimą yra atleidžiami: 

 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai, kuriems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio teisinis statusas pripažįstamas Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatyme nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo 3 straipsnyje nurodyti nuo okupacijų nukentėję asmenys, kuriems pagal šį įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio asmens teisinis statusas;
 • asmenys iki 16 metų;
 • užsienietis, kuriam suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ir jo šeimos nariai, atvykstantiems gyventi kartu su juo.

Atnaujinimo data: 2023-10-09