BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Europos Sąjungos teisės aktai

  1. Lisabonos Sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos Sutartį ir Europos Bendrijos Steigimo Sutartį
  2. Europos Sąjungos Sutarties ir Sutarties Dėl Europos Sąjungos Veikimo suvestinės redakcijos (2016)
  3. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir su Pagrindinių Teisių Chartija susiję išaiškinimai
  4. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
  5. 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos migracijos tinklo sukūrimo (2008/381/EB)
  6. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo apie darbuotojus užsieniečius
  7. 2010 m. balandžio 23 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 351/2010 kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos dėl gimimo šalies grupių, ankstesnės nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių, būsimos nuolatinės gyvenamosios vietos šalies grupių ir pilietybės grupių kategorijų apibrėžčių
  8. 2010 m. kovo 15 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 216/2010 kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos nuostatos, susijusios su priežasčių išduoti leidimą gyventi kategorijų apibrėžtimis
  9. 2006 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas 2006/688/EB dėl tarpusavio keitimosi informacija, susijusia su valstybių narių priemonėmis prieglobsčio ir imigracijos srityse, mechanizmo nustatymo
  10. 2022 m. kovo 4 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/382, kuriuo pagal Direktyvos 2001/55/EB 5 straipsnį nustatoma, kad iš Ukrainos yra perkeltųjų asmenų masinis srautas, ir pradedama taikyti laikinoji apsauga