BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pakeista leidimų laikinai gyventi išdavimo tvarka

Data

2018 10 01

Įvertinimas
0
adult-boy-break-306534.jpg

Š. m. rugsėjo 28 d. įsigaliojo vidaus reikalų ministro 2017-01-02 įsakymas Nr. 1V-1 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 ,,Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams  išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2018-09-27, Nr. 15173). Tekstą rasite čia

Šiuo įsakymu reglamentuojama užsieniečio prašymo išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi ir pridedamų dokumentų pateikimo procedūra, kuri keičiama įgyvendinant 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojusias įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus.

Svarbiausi pakeitimai:

1. Pasikeitė prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi ir prašymų pakeisti leidimą laikinai gyventi formos, kurias galite rasti Migracijos departamento interneto svetainėje.

2.  Užsieniečio turimų pragyvenimo lėšų turi pakakti visam prašomo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiui, o jeigu leidimas išduodamas ilgesniam nei vienerių metų terminui – bent vieneriems metams.

3.  Vietoj visų užsienio valstybių, kuriose užsienietis lankėsi, sąrašo, nuo šiol reikės pažymėti tik tas valstybes, kurios įtrauktos į Užsienio valstybių, kurias užsienietis privalo nurodyti pateikdamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, jeigu jose lankėsi ar gyveno, sąrašą (toliau – Sąrašas). Sąrašas netrukus bus paskelbtas Migracijos departamento interneto svetainėje.

Aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojams: 

 • Reikalavimas pateikti teistumo pažymą (-as) netaikomas, kai užsienietis dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punkte nurodytu pagrindu arba dėl leidimo laikinai gyventi kreipiasi tokio užsieniečio šeimos narys, jeigu užsienietis ar jo šeimos narys užsienio valstybėje (-ėse), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką jis gyveno arba šiuo metu gyvena pastaruosius 2 metus, nebuvo teistas. Tokiu atveju užsienietis arba jo šeimos narys kartu su prašymu išduoti leidimą turi pateikti rašytinį pareiškimą, kad jis šioje (šiose) užsienio valstybėje (-ėse) nebuvo teistas.
 • Vienas langelis – kai užsieniečiui taikytinas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punktas (Užimtumo tarnyba turi priimti sprendimą, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius), darbdavys dokumentus dėl sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinko poreikius, priėmimo galės pateikti Migracijos departamentui kartu su užsieniečio prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi. Tokiu atveju bus būtina tarpininkavimo rašte papildomai nurodyti: laisvos darbo vietos įregistravimo Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje datą;   numatomą darbo sutarties laikotarpį;   darbo sutarties laikotarpiu įsipareigoto mokėti mėnesinio darbo užmokesčio dydį;   numatomą užsieniečio darbo vietą (darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, filialo ar atstovybės pavadinimas, struktūrinio padalinio pavadinimas, numatomos užsieniečio darbo vietos adresas);   darbo funkciją (profesijos ar pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių). Taip pat būtina pateikti sumokėtos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo mokamąjį pavedimą su banko žyma ar kvitą arba sumokėtos valstybės rinkliavos už sprendimo priėmimą mokamojo pavedimo išplėstinę formą su banko žyma, jeigu sumokėjo kitas asmuo.

Tyrėjams

Kartu su prašymu pateikiami šie leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą patvirtinantys dokumentai:

 • mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti nurodytas konkrečios Europos Sąjungos arba daugiašalės programos, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimo pavadinimas, jeigu užsienietis atvyksta pagal šią konkrečią programą ar susitarimą, ir kuriame turi būti patvirtinama, kad mokslo ir studijų institucija, pageidaujanti priimti tyrėją, įvertino mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų tikslą, trukmę ir užsieniečio kvalifikaciją, kurią įrodo patvirtinta kvalifikaciją įrodančio dokumento kopija, taip pat kad mokslo ir studijų institucija turi pakankamai finansinių išteklių moksliniams tyrimams ir eksperimentinės plėtros darbams vykdyti;
 • kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotas galiojantis leidimas laikinai gyventi ar nacionalinė viza mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, jeigu tokie buvo išduoti.

Studentams:

 • Kartu su prašymu pateikiami šie leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą patvirtinantys dokumentai: mokslo ir studijų institucijos tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis priimtas studijuoti į šią instituciją pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą, kad buvo sumokėti šios institucijos nustatyti mokesčiai, ir nurodytas konkrečios Europos Sąjungos arba daugiašalės programos, kuri apima judumo priemones, arba dviejų ar daugiau mokslo ir studijų institucijų susitarimo pavadinimas, jeigu užsienietis atvyksta pagal šią konkrečią programą ar susitarimą, ir tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo (studijų) Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis.
 • Jeigu leidimas laikinai gyventi užsieniečiui išduodamas arba keičiamas studijų paskutinių metų laikotarpiui, tai tarpininkavimo rašte nurodoma, kad tai studijų paskutinių metų laikotarpis.

Stažuotojams

Kartu su prašymu  pateikiami šie leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą patvirtinantys dokumentai:

 • užsienio valstybės, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, mokslo ir studijų institucijos raštas, patvirtinantis, kad užsienietis studijuoja šioje valstybėje ir po studijų suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija;  arba
 • aukštojo mokslo diplomas, patvirtinantis, kad užsienietis užbaigė studijas šioje valstybėje;
 • su priimančiuoju subjektu sudaryta stažuotės atlikimo sutartis, patvirtinanti, kad numatoma stažuotė bus atliekama toje pačioje srityje kaip ir užsieniečio studijos, ir sudaryta laikantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintos praktinio mokymo pavyzdinės sutarties formos.

Savanoriškos veiklos programų dalyviams

Kartu su prašymu pateikiami šie leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą patvirtinantys dokumentai:

 • savanoriškos veiklos organizatoriaus tarpininkavimo raštas, kuriame turi būti patvirtinama, kad užsienietis yra Europos Sąjungos ar jos valstybių narių pripažįstamų savanoriškos veiklos programų, apimančių praktinio solidarumo veiksmų programas, kuriomis siekiama visuotinės svarbos tikslų nesiekiant pelno ir kuriose veiksmai nėra atlyginami, išskyrus išlaidų, susijusių su savanoriška veikla, kompensavimą, dalyvis;
 • su savanoriškos veiklos organizatoriumi sudaryta savanoriškos veiklos sutartis, atitinkanti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  45 straipsnio 6 dalies reikalavimus;
 • savanoriškos veiklos programa;
 • tėvų arba vieno iš jų, globėjo (rūpintojo) arba kito teisėto atstovo sutikimas dėl numatomo gyvenimo Lietuvos Respublikoje, jei užsienietis yra nepilnametis.

Užbaigusiems studijas užsieniečiams arba mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus tyrėjams:

 • Užsienietis prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“  40 straipsnio 1 dalies 15 punkte nurodytu pagrindu pateikia ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukštojo mokslo kvalifikacijos įgijimo dienos arba mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų užbaigimo.
 • Kartu su prašymu pateikiami šie leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo pagrindą patvirtinantys dokumentai: mokslo ir studijų institucijos patvirtinimas, kad moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai yra užbaigti arba patvirtinimas, kad jis įgijo aukštojo mokslo kvalifikaciją (pažyma arba aukštojo mokslo diplomas).