BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Perkeliamasis asmuo – humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvių kilmės asmuo, asmuo, turintis teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę, ir jų šeimos narys, globojamas (rūpinamas) nepilnametis vaikas ar jų atstovas pagal įstatymą, kurie yra perkeliami į Lietuvos Respubliką suteikus jiems perkeliamojo asmens statusą ir įrašius juos į perkeliamųjų asmenų sąrašą.

Nustatytos formos prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo asmuo, humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat gyvenantis, asmeniškai pateikia Migracijos departamentui per perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatorių.

Lietuvos Respublikoje esantis asmuo, kuris atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą ir nuolat gyvena užsienio valstybėje ar jos dalyje, dėl kurios priimtas Vyriausybės sprendimas, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali asmeniškai kreiptis į Migracijos departamentą.

Nepilnamečių vaikų ir neveiksnių tam tikroje srityje asmenų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo pateikia jų atstovai pagal įstatymą.

Pateikiant neveiksnaus tam tikroje srityje asmens arba vaiko nuo 12 iki 18 metų prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo turi dalyvauti ir pats asmuo, kurio vardu pateikiamas prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo.  

2022 m. balandžio 6 d. Vyriausybė priėmė nutarimą dėl asmenų perkėlimo iš humanitarinės krizės apimtos Ukrainos į Lietuvą. Prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo bus galima pateikti iki 2024 m. birželio 30 d.

Lietuvos Respublikoje esantis asmuo, kuris atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą ir nuolat gyvena užsienio valstybėje ar jos dalyje, dėl kurios priimtas Vyriausybės sprendimas, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali asmeniškai kreiptis į Migracijos departamentą. 

Nustatytos formos prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo asmuo, humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nuolat gyvenantis, asmeniškai pateikia Migracijos departamentui per perkėlimo į Lietuvos Respubliką koordinatorių (toliau – perkėlimo koordinatorius).

Kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo asmuo pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. dokumentus, patvirtinančius, kad atitinka vieną iš perkeliamoji asmens statuso suteikimo pagrindų: 
  1. Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą arba
  2. Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, arba lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus, nurodyti Pilietybės įstatyme, arba
  3. Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį dokumentą, arba dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo pagal Pilietybės įstatymo reikalavimus turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę;
  4. asmens raštu pateiktą deklaraciją apie jo gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar jos dalyje;
  5. asmens laisva forma pateikta deklaraciją, patvirtinanti, kad jis nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo;
 3. Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje asmuo, siekiantis įgyti perkeliamojo asmens statusą, kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo negali pateikti vieno iš aukščiau nurodytų prašymo pagrįstumą patvirtinančių dokumentų, jis privalo raštu pateikti išsamią informaciją, patvirtinančią Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindą;
 4. Jei prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo  4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyto asmens šeimos nariui ar globojamam (rūpinamam) nepilnamečiam vaikui yra teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais šių asmenų šeiminius ar globos (rūpybos) ryšius;
 5. Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punkte nurodyto asmens atstovui pagal Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą yra teikiamas kartu su dokumentais, patvirtinančiais asmens atstovavimą pagal įstatymą;
 6. biometrinius duomenis. 

Jeigu vaikas iki 12 metų amžiaus nedalyvauja pateikiant prašymą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo arba nėra galimybės nuskaityti jo veido atvaizdo – dvi asmens nuotraukas, kurios turi būti tapačios ir atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintus nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus.
Asmeniui atsisakius pateikti biometrinius duomenis, kai Perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir panaikinimo tvarkos  aprašas nustato, kad pirštų atspaudai privalo būti nuskaitomi, prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo nepriimamas.
 

Humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje dokumentams, pateikiamiems kartu su asmens prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, gali būti netaikomi reikalavimai dėl šių dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą. Tokiu atveju dokumentų legalizavimo ir vertimo į lietuvių kalbą procedūros atliekamos asmenims atvykus į Lietuvos Respubliką.

Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, prie jo pridedami dokumentai, ir (ar) Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiamas prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, dokumentų ir informacijos vertimas į lietuvių kalbą, kuris turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Prašymas dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, taip pat prie jo pridedami dokumentai ir (ar) Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija (toliau – pridėti dokumentai) gali būti pateikti surašyti originalia (anglų) kalba arba gali būti pateiktas kita kalba surašytų prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir pridėtų dokumentų vertimas į anglų kalbą, patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos. 

Įgalioto Migracijos departamento valstybės tarnautojo prašymu asmuo privalo pateikti prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir pridėtų dokumentų vertimus į lietuvių kalbą, patvirtintus vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos.

Kiekvienas atskiras užsienio valstybių išduotas dokumentas, išskyrus kelionės dokumentus, ir kiekvienas atskiras užsienio valstybės notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikiamų dokumentų patvirtinti pažyma (Apostille), perkeliamasis asmuo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, o asmuo, kuris jau yra Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, kreipiasi į artimiausią humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą dėl dokumentų patvirtinimo pažyma (Apostille).

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės legalizuoti kartu su prašymu dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo teikiamų dokumentų, perkeliamasis asmuo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, o asmuo, kuris jau yra Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, dėl šių dokumentų legalizavimo kreipiasi į artimiausią humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės išversti pridėtų dokumentų į lietuvių kalbą ir dėl šios priežasties Migracijos departamentas negali priimti sprendimo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, pridėtų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą procedūrą organizuoja Migracijos departamentas, o išlaidos apmokamos iš lėšų, skirtų perkeliamųjų asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms apmokėti.

Jeigu humanitarinės krizės ištiktoje užsienio valstybėje ar jos dalyje nėra galimybės išversti pridėtų dokumentų į lietuvių kalbą ir pridėti dokumentai nebuvo išversti priimant sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo, perkeliamasis asmuo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, o asmuo, kuris jau yra Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, pateikia pridėtų dokumentų vertimus Migracijos departamentui.

Pridėtų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą ir dokumentų legalizavimo procedūros atliekamos perkeliamojo asmens lėšomis. Šios išlaidos perkeliamajam asmeniui atlyginamos vadovaujantis šiuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintu Perkeliamųjų asmenų išlaidų, susijusių su perkėlimu iš humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės ar jos dalies į Lietuvos Respubliką, apmokėjimo ir (arba) atlyginimo bei nepervežto turto kompensavimo tvarkos aprašu.  

Migracijos departamentas sprendimą dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo (nesuteikimo) ir jo įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą priima ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gavimo Migracijos departamente dienos.

Sprendimo priėmimo terminas Migracijos departamento sprendimu gali būti pratęstas ne ilgiau kaip vienam mėnesiui, jeigu per nustatytą terminą priimti sprendimo neįmanoma dėl to, kad reikia įvertinti sudėtingas teisines ir (ar) faktines aplinkybes.  

Atvykęs į Lietuvos Respubliką, perkeliamasis asmuo privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo dienos, o asmuo, kuris jau yra Lietuvos Respublikoje, – per 1 mėnesį nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo dienos, kreiptis į Migracijos departamentą dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo. Šie dokumentai išduodami vidaus reikalų ministro nustatyta dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo arba dokumento, patvirtinančio užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo tvarka. Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis užsieniečiui teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra išduodamas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytam terminui.

Jeigu perkeliamasis asmuo (sukakęs 16 metų), kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis, neturi galiojančios asmens tapatybės kortelės ar paso, jis privalo per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka kreiptis dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo.  

Jei Jūs esate asmuo, kuriam perkeliamojo asmens statusas panaikintas dėl to, kad:

 • raštu atsisakėte perkeliamojo asmens statuso;
 • po perkeliamojo asmens statuso Jums suteikimo paaiškėjo Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 5 straipsnyje nurodytų perkeliamojo asmens statuso nesuteikimo pagrindų;
 • Jūs neatliekate pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką  įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalyse;

privalėsite atlyginti Lietuvos Respublikai dėl Jūsų perkėlimo į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas Vyriausybės nustatyta tvarka (išskyrus perkeliamąjį nepilnametį vaiką ir perkeliamojo asmens globojamą (rūpinamą) nepilnametį vaiką).
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-06-29