BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Nuostatai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2000 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. 388

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. vasario 21 d.

įsakymo Nr. 1V-178 redakcija)

 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kurios paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką migracijos srityje.

2. Migracijos departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymu, kitais įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Migracijos departamento savininkė yra valstybė. Migracijos departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Migracijos departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija), kuri priima sprendimą dėl Migracijos departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Migracijos departamentas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, taip pat antspaudą, blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, vėliavą ir ženklą. Atskiri Migracijos departamento administracijos padaliniai savo funkcijoms vykdyti taip pat gali turėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Migracijos departamento buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Migracijos departamentas yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. Migracijos departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktais leidžiamos gautos lėšos.

7. Migracijos departamento ūkinį techninį aptarnavimą, piniginių lėšų buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

8. Migracijos departamento vieši pranešimai skelbiami Migracijos departamento interneto svetainėje (migracija.lrv.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – ir kituose oficialiuose teisės aktų skelbimo šaltiniuose.

 

II SKYRIUS

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

9. Migracijos departamento veiklos tikslas yra užtikrinti Europos Sąjungos laisvo asmenų judėjimo principo, vizų, imigracijos, prieglobsčio, taip pat kitų užsieniečių teisinės padėties nuostatų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų sprendimą, asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimą. 

10. Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

10.1. organizuoja ir kontroliuoja valstybės politikos migracijos srityje teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;

10.2. išduoda Šengeno ir nacionalines vizas, jas panaikina ar atšaukia;

10.3. išduoda, keičia ir naikina Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimus, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje korteles, leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimus gyventi Europos Sąjungoje, panaikina užsieniečių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

10.4. konsultuoja kitų Šengeno valstybių kompetentingas institucijas arba konsultuojasi su kitų Šengeno valstybių kompetentingomis institucijomis Šengeno vizos, nacionalinės vizos ar leidimo gyventi išdavimo užsieniečiui klausimais;

10.5. vertina ir nustato, ar yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, fiktyvi registruota partnerystė, fiktyvus įvaikinimas ar kad įmonė, kurios dalyvis ar vadovas yra užsienietis, priimančioji įmonė, įsteigta Lietuvos Respublikoje, į kurią užsienietis perkeliamas įmonės viduje, arba priimantysis subjektas yra fiktyvi įmonė;

10.6. atlieka gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigos funkcijas užsieniečiams, kurie pateikia prašymą išduoti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį ar suteikiantį dokumentą;

10.7. priima sprendimus prieglobsčio Lietuvos Respublikoje klausimais ir organizuoja šių sprendimų vykdymą, išduoda ir keičia užsieniečio registracijos pažymėjimus;

10.8. priima sprendimus dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo, jos panaikinimo, išduoda kelionės dokumentą atvykimui į Lietuvos Respubliką užsieniečiams, gavusiems laikinąją apsaugą ir esantiems užsienio valstybės teritorijoje;

10.9. organizuoja ir kartu su kompetentingomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo užsieniečių perkėlimą į Lietuvos Respublikos teritoriją;

10.10. išduoda, keičia ar panaikina vietinio eismo per sieną leidimus Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojams;

10.11. išduoda ir keičia asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą ar užsieniečio pasą;

10.12. organizuoja nelydimų nepilnamečių užsieniečių šeimos narių paiešką;

10.13. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina duomenis ir informaciją apie piktnaudžiavimus migracijos procedūromis, Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių ir užsieniečių teisinę padėtį valstybėje nustatančių dokumentų klastojimą;

10.14. kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje, vykdo stebėseną ir analizuoja migracijos srautų pokyčius, nelegalios migracijos priežastis bei kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis vykdo nelegalios migracijos prevenciją;

10.15. priima sprendimus dėl užsieniečių įpareigojimo išvykti iš Lietuvos Respublikos, grąžinimo į užsienio valstybę ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, išduoda Europos kelionės dokumentą neteisėtai Europos Sąjungoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams grąžinti;

10.16. teikia readmisijos paraiškas dėl užsieniečių readmisijos užsienio valstybėms, priima sprendimus dėl gautų readmisijos paraiškų iš užsienio valstybių;

10.17. priima sprendimą dėl kitos valstybės sprendimo išsiųsti užsienietį vykdymo galimumo;

10.18. priima sprendimus dėl uždraudimo (neuždraudimo) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką;

10.19. sudaro ir tvarko užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, teikia duomenis centrinei antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai ir juos tvarko;

10.20. išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą;

10.21. priima sprendimus dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo, konstatuoja vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktą;

10.22. nagrinėja asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ar netekimo, rengia teikimus vidaus reikalų ministrui šiais klausimais;

10.23. priima asmenų prašymus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka, natūralizacijos tvarka ar grąžinimo ir teikia juos svarstyti Pilietybės reikalų komisijai;

10.24. priima asmenų prašymus leisti prisiekti Lietuvos Respublikai ir organizuoja asmenų, kuriems Respublikos Prezidento dekretu suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė, priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Ministerijoje;

10.25. išduoda ir keičia asmens tapatybės korteles ir pasus Lietuvos Respublikos piliečiams;

10.26. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus;

10.27. atstovauja Lietuvos Respublikai teismuose ir administracinių ginčų komisijoje;

10.28. atstovauja Lietuvos Respublikai Lietuvoje ir užsienyje valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo klausimais, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

10.29. dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų užsieniečių teisinės padėties klausimais veikloje ir šiose Europos Sąjungos institucijose pristato Lietuvos Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais;

10.30. dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus, rengia Lietuvos Respublikos teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Seimo nutarimų, projektus;

10.31. teikia konsultacijas ir praktinę pagalbą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimais Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms užsienyje bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

10.32. informuoja užsieniečius apie jų teises ir pareigas, integracijos galimybes Lietuvos Respublikoje;

10.33. aptarnauja Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, kurie negali patys atvykti į Migracijos departamentą, jų gyvenamojoje vietoje;

10.34. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus dėl juose keliamų klausimų;

10.35. tvarko Užsieniečių registro, Lietuvos migracijos informacinės sistemos duomenis, teikia reikiamus duomenis Lietuvos Respublikos gyventojų registrui;

10.36. tvarko susistemintas asmens duomenų rinkmenas;

10.37. skelbia ir teikia Migracijos departamente tvarkomą statistinę informaciją;

10.38. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO TEISĖS

 

11. Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

11.1. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų organizacijų atstovus ir specialistus Migracijos departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti bei sudaryti darbo grupes šių nuostatų 10.30 papunktyje nurodytų teisės aktų projektams rengti;

11.2. dalyvauti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įsteigtų darbo grupių, komisijų veikloje, jei tai yra susiję su Migracijos departamento veiklos tikslu;

11.3. neatlygintinai gauti duomenis iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų organizacijų, kurių reikia Migracijos departamento veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

11.4. tikrinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimą, reikalavimų, duoti privalomus vykdyti nurodymus, taikyti administracinių nusižengimų teisenos procedūrą;

11.5. sudaryti sandorius su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių viešaisiais ir kitais juridiniais asmenimis;

11.6. pagal savo kompetenciją atstovauti Migracijos departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose organizacijose, užsienio valstybėse, Europos Sąjungoje ir tarptautinėse organizacijose;

11.7. teikti Ministerijai pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimu ir naryste Europos Sąjungoje (teisingumo ir vidaus reikalų srityje);

11.8. teikti Ministerijai pasiūlymus rengiant Ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus;

11.9. teikti Ministerijai pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su Migracijos departamento veikla, tobulinimo;

11.10. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą Migracijos departamento veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti.

12. Migracijos departamentas turi ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Migracijos departamento veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir vidaus reikalų ministro patvirtintą metinį veiklos planą, kuris skelbiamas Migracijos departamento interneto svetainėje. Migracijos departamento metinio veiklos plano vykdymą vertina Ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Migracijos departamento veikla ir vidaus tvarka reglamentuojama Migracijos departamento darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais vidaus tvarką nustatančiais teisės aktais.

15. Migracijos departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų vidaus reikalų ministras. Migracijos departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus vidaus reikalų ministrui. Nesant direktoriaus, jo funkcijas atlieka Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas, o nesant jo – kancleris arba Migracijos departamento direktoriaus įgaliotas Migracijos departamento administracijos padalinio vadovas.

16. Migracijos departamente yra įsteigtos direktoriaus pavaduotojo ir kanclerio pareigybės. Direktoriaus pavaduotoją ir kanclerį į pareigas priima ir atleidžia iš jų Migracijos departamento direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaduotojas ir kancleris yra tiesiogiai pavaldūs Migracijos departamento direktoriui. Nesant Migracijos departamento kanclerio, visas arba dalį jo funkcijų Migracijos departamento direktorius paveda atlikti vienam iš Migracijos departamento administracijos padalinio vadovų.

17. Migracijos departamento direktorius:

17.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Migracijos departamento veiklą, kad būtų pasiektas Migracijos departamento veiklos tikslas ir tinkamai atliekamos funkcijos;

17.2. atsako už Migracijos departamento kompetencijai priskirto veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, taip pat korupcijos prevenciją Migracijos departamente;

17.3. atstovauja Migracijos departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;

17.4. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, vidaus reikalų ministro, viceministrų ir Ministerijos kanclerio pavedimų vykdymą;

17.5. priima įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

17.6. pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

17.7. pasirašo Migracijos departamento ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius ir kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus arba suteikia įgaliojimus pasirašyti šiame papunktyje nurodytus dokumentus Migracijos departamento valstybės tarnautojams;

17.8. teikia vidaus reikalų ministrui pasiūlymus dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo valstybės politikos migracijos srityje klausimais; 

17.9. priima į pareigas ir atleidžia iš jų Migracijos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria nuobaudas, pašalpas;

17.10. įgalioja Migracijos departamento valstybės tarnautojus surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, skirti pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą nuobaudas asmenims, padariusiems administracinius nusižengimus; 

17.11. užtikrina racionalų ir taupų valstybės biudžeto lėšų, turto naudojimą, veiksmingą vidaus kontrolės sistemos sukūrimą;

17.12. atlieka kitas jam teisės aktuose pavestas funkcijas.

18. Migracijos departamento personalą sudaro valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

19. Migracijos departamento administraciją sudaro centriniai ir teritoriniai skyriai. Skyriams vadovauja vedėjai, kurių pavaldumą nustato Migracijos departamento direktorius. Teritoriniai skyriai atlieka Migracijos departamento funkcijas priskirtoje veiklos teritorijoje. Teritoriniai skyriai gali turėti nutolusias darbo vietas.

20. Migracijos departamento direktoriaus nustatytoms užduotims vykdyti, projektams valdyti ar juos įgyvendinti Migracijos departamente gali būti sudarytos funkcinės darbo grupės arba komisijos.

 

V SKYRIUS

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

21. Migracijos departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Migracijos departamento direktorius.

22. Migracijos departamento valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė.

23. Vidaus auditą atlieka Ministerijos Vidaus audito skyrius.

24. Migracijos departamento finansų kontrolė atliekama Migracijos departamento direktoriaus tvirtinamų Migracijos departamento finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Migracijos departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2019 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. 1V-178

 

 

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

 

Eil. Nr.

Administracijos struktūros padalinio pavadinimas ar atskira pareigybė

1.

Direktorius

2.

Direktoriaus pavaduotojas

3.

Kancleris

4.

Administravimo skyrius

5.

Aptarnavimo skyrius

6.

Imigracijos skyrius

7.

Kontrolės skyrius

8.

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius

9.

Pilietybės skyrius

10.

Prieglobsčio skyrius

11.

Teisės skyrius

12.

Alytaus skyrius

13.

Kauno skyrius

14.

Klaipėdos skyrius

15.

Marijampolės skyrius

16.

Panevėžio skyrius

17.

Šiaulių skyrius

18.

Tauragės skyrius

19.

Telšių skyrius

20.

Utenos skyrius

21.

Vilniaus skyrius

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-06-27