BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Informacija apie asmens duomenų tvarkymą Šengeno vizų nagrinėjimo procese/ Information on the processing of your personal data for Schengen visa application purposes

Norint išnagrinėti Jūsų prašymą pratęsti vizos galiojimą ar buvimo laiką, privaloma rinkti Jūsų asmens duomenis, kurių reikalaujama prašymo pakeisti vizą formoje, Jus nufotografuoti ir paimti Jūsų pirštų atspaudus. Nepateikus tokių duomenų, prašymas bus nepriimtinas.

Už duomenų tvarkymą atsakinga institucija Lietuvos Respublikoje yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445

faks. (8 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/lt/, el. p. ada@ada.lt

Migracijos departamento duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

el. p. dap@migracija.gov.lt


Šiais duomenimis bus dalijamasi su atitinkamomis valstybių narių institucijomis (Austrija, Belgija, Danija, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, Lietuva, Latvija, Čekija, Estija, Lenkija, Malta, Slovakija, Vengrija, Slovėnija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija), ir tos institucijos duomenis tvarkys siekdamos priimti sprendimą dėl Jūsų prašymo išduoti vizą. Jūsų asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo teisinis pagrindas nustatytas Reglamente (EB) Nr. 767/2008 (VIS reglamentas), Reglamente (EB) Nr. 810/2009 (Vizų kodeksas) ir Tarybos sprendime 2008/633/TVR.

Šie duomenys ir duomenys, susiję su dėl Jūsų prašymo priimtu sprendimu arba sprendimu panaikinti ar atšaukti išduotą vizą, bus įvesti į Vizų informacinę sistemą (VIS) ir saugomi joje ne ilgiau kaip penkerius metus ir per tą laiką jais galės naudotis vizas išduodančios institucijos ir vizų patikrinimus prie išorės sienų ir valstybėse narėse atliekančios kompetentingos valdžios institucijos, valstybių narių imigracijos ir prieglobsčio institucijos, siekdamos patikrinti, ar tenkinamos teisėto atvykimo į valstybių narių teritoriją, buvimo ir gyvenimo joje sąlygos, taip pat nustatyti asmenis, kurie neatitinka arba nebeatitinka šių sąlygų, nagrinėti prieglobsčio prašymus ir nustatyti, kuri šalis atsakinga už jų nagrinėjimą. Tam tikromis sąlygomis duomenimis taip pat galės naudotis valstybių narių paskirtos institucijos ir Europolas, vykdydami terorizmo nusikaltimų ir kitų sunkių nusikaltimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, kad būtų galima įrodyti trečiųjų šalių piliečių tapatybę, taip pat ir grąžinimo tikslais. Toks duomenų perdavimas gali vykti tik tam tikromis sąlygomis (VIS reglamento 31 straipsnis). Norėdami gauti daugiau informacijos apie šias sąlygas ir apie tai, kaip jos tenkinamos Jūsų konkrečiu atveju, galite kreiptis į už duomenų tvarkymą atsakingą instituciją (žr. pirmiau pateiktą informaciją).

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (Reglamento (ES) 2016/679 15–19 straipsniai) ir VIS reglamento 38 straipsnį, Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant jų kopiją, taip pat sužinoti duomenis VIS perdavusios valstybės narės tapatybę. Taip pat turite teisę prašyti, kad Jūsų asmens duomenys, kurie yra netikslūs arba neišsamūs, būtų ištaisyti arba papildyti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų ribojamas tam tikromis sąlygomis ir kad neteisėtai tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų panaikinti.

Prašymą leisti susipažinti su duomenimis, juos taisyti, apriboti ar ištrinti galite tiesiogiai siųsti už duomenų tvarkymą atsakingai institucijai (žr. pirmiau pateiktus kontaktinius duomenis). Daugiau informacijos apie tai, kaip galite naudotis šiomis teisėmis, įskaitant susijusias teisių gynimo priemones pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę, galima rasti nurodytoje interneto svetainėje ir pateikus prašymą suteikti informacijos.

Taip pat galite kreiptis į bet kurią kitą valstybę narę. Kompetentingų institucijų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis galima rasti čia.

Jei manote, kad Jūsų duomenys buvo neteisėtai tvarkomi, taip pat turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą valstybės narės, kurioje įtariamas pažeidimas, arba bet kurios kitos valstybės narės nacionalinei duomenų apsaugos institucijai. Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos institucija yra:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius

tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445

faks. (8 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/lt/, el. p. ada@ada.lt.  

Prašome kreiptis į kompetentingą vizas išduodančią instituciją, kad ji pateiktų informaciją apie kitų asmens duomenų, kurie gali būti reikalingi Jūsų prašymui nagrinėti, tvarkymą.

 

The collection of your personal data required by visa application form, the taking of your photograph and the taking of your fingerprints are mandatory for the examination of your application of the extension of the period of validity of visa or the duration of stay. Failure to provide such data will result in the application being inadmissible.

The authorities responsible for processing the data in the Republic of Lithuania are:

State data protection inspectorate

L.Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius

Phone. (+370 5) 271 2804, (+370 5) 279 1445

Fax. (+370 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/en/, email: ada@ada.lt

Contact details of the Migration Department data protection officer:

L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius

Email:  dap@migracija.gov.lt

 

The legal basis for the collection and processing of your personal data is set out in Regulation (EC) No 767/2008 (VIS Regulation), Regulation (EC) No 810/2009 (Visa Code) and Council Decision 2008/633/JHA.

The data will be shared with the relevant authorities of the Member States (Austria, Belgium, Denmark, Greece, Spain, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, France, Finland, Sweden, Germany, Lithuania, Latvia, the Czech Republic, Estonia, Poland, Malta, Slovakia, Hungary, Slovenia, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) and processed by those authorities for the purposes of a decision on your visa application.

The data and data concerning the decision taken on your application or a decision whether to annul or revoke a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions, the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences.

Your personal data might also be transferred to third countries or international organisations for the purpose of proving the identity of third-country nationals, including for the purpose of return. Such transfer may only take place under certain conditions (Article 31 of the VIS Regulation). You can contact the authority responsible for processing the data (see contact details above) to obtain further information on these conditions and how they are met in your specific case.

Under the General Data Protection Regulation (Articles 15 to 19 of Regulation (EU) 2016/679) and the Article 38 of  the VIS Regulation, you are entitled to obtain access to your personal data, including a copy of it, as well as the identity of the Member State that transmitted it to the VIS. You also have the right that your personal data, which is inaccurate or incomplete be corrected or completed, that the processing of your personal data be restricted under certain conditions, and that your personal data processed unlawfully be erased.

You may address your request for access, rectification, restriction or erasure directly to the authority responsible for processing the data (see contact details above). Further details on how you may exercise these rights, including the related remedies according to the national law of the State concerned, are available on its website and can be provided upon request.

You may also address your request to any other Member State. The list of competent authorities and their contact details is available here.

You are also entitled to lodge at any time a complaint with the national data protection authority of the Member State of the alleged infringement, or of any other Member State, if you consider that your data have been unlawfully processed.

The data protection authority of the Republic of Lithuania is:

State data protection inspectorate

L. Sapiegos str. 17, 10312 Vilnius

Phone (+370 5) 271 2804, (+370 5) 279 1445 

Fax (+370 5) 261 9494

https://vdai.lrv.lt/en/, Email ada@ada.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-08