Nuostatai

PATVIRTINTA
                                                                                        Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
                                                                                        ministro 2000 m. spalio 6 d.
                                                                                        įsakymu Nr. 388
                                                                                        (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
                                                                                        ministro 2011 m. sausio 31 d.
                                                                                        įsakymo Nr. 1V-79 redakcija)

MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Migracijos departamentas įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje ir aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą.

2. Migracijos departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir susitarimais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatais (toliau – Migracijos departamento nuostatai).

3. Migracijos departamento savininkė yra valstybė. Migracijos departamento savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Migracijos departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Migracijos departamento veiklą, tvirtina ir keičia Migracijos departamento nuostatus, priima sprendimą dėl Migracijos departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

4. Migracijos departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Atskiri Migracijos departamento administracijos padaliniai savo funkcijoms vykdyti taip pat gali turėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu.

5. Migracijos departamentas turi savo ženklą.

6. Migracijos departamento buveinės adresas: Vilnius, L. Sapiegos g. 1.

7. Migracijos departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga.

8. Migracijos departamento ūkinį finansinį aptarnavimą, piniginių lėšų buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

9. Migracijos departamento vieši pranešimai skelbiami Migracijos departamento interneto svetainėje (www.migracija.lt) ir (ar) kitose visuomenės informavimo priemonėse, o teisės aktų nustatytais atvejais – leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“.

10. Migracijos departamento nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 II. MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VEIKLOS TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 11. Pagrindinis Migracijos departamento veiklos tikslas yra pagal kompetenciją užtikrinti vizų, imigracijos, prieglobsčio, Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų vykdymą, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą ir laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimą.

12. Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

12.1. organizuoja leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi), Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi), Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelių (toliau – Europos Sąjungos leidimas gyventi), asmens be pilietybės kelionės dokumentų, pabėgėlio kelionės dokumentų ir užsieniečio pasų, pažymų Europos Sąjungos valstybės narės piliečių teisei laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimą ir keitimą, kvietimų patvirtinimą apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyriuose (valdyboje) (toliau – migracijos tarnybos);

12.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Sąjungoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytais atvejais priima užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimą nuolat gyventi, nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, prašymus išduoti leidimą nuolat gyventi, priima sprendimus leidimų laikinai gyventi ir leidimų nuolat gyventi klausimais, išduoda ir keičia leidimus laikinai gyventi, išduoda leidimus nuolat gyventi;

12.3. nagrinėja dokumentus dėl leidimų laikinai gyventi, leidimų nuolat gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečių ir (ar) jų šeimos narių teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo, priima sprendimus šiais klausimais;

12.31. nagrinėja užsieniečių prašymus leisti pakeisti darbdavį, priima sprendimus šiais klausimais;

12.4. konsultuoja kitas Šengeno valstybes dėl leidimo laikinai arba nuolat gyventi išdavimo užsieniečiui, kai įspėjimą dėl jo neįsileidimo yra pateikusi Lietuvos Respublika;

12.5. vertina ir nustato, ar yra pagrindas manyti, kad santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs;

12.6. pagal kompetenciją sprendžia prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo klausimus, priima sprendimus prieglobsčio klausimais ir organizuoja šių sprendimų vykdymą, išduoda ir keičia užsieniečio registracijos pažymėjimus;

12.61. pagal kompetenciją bendradarbiaudamas su užsienio valstybių, Europos Sąjungos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis organizuoja užsieniečių perkėlimą į Lietuvos Respublikos teritoriją;

12.7. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja dokumentus Šengeno ir nacionalinei vizai gauti/panaikinti, priima sprendimus šiais klausimais ir išduoda/panaikina Šengeno ir nacionalines vizas;

12.8. nagrinėja dokumentus buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laikui pratęsti, priima sprendimus šiais klausimais ir pratęsia užsieniečių buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laiką;

12.9. bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sprendžiant Šengeno ir nacionalinių vizų išdavimo politikos įgyvendinimo klausimus;

12.10. Šengeno acquis numatytais atvejais konsultuoja kitas Šengeno valstybes Šengeno vizos išdavimo užsieniečiui klausimais;

12.11. konsultuoja valstybės institucijas ir įstaigas, kuriose užsieniečiams yra išduodamos vizos, vizų išdavimo klausimais;

12.12. nagrinėja dokumentus dėl laikinojo kelionės dokumento išdavimo užsieniečiams, priima sprendimus šiais klausimais ir išduoda laikinąjį kelionės dokumentą;

12.121. nagrinėja Baltarusijos Respublikos pasienio gyventojų prašymus išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą (toliau – prašymai) ir priima sprendimus išduoti (pakeisti) ar atsisakyti išduoti (pakeisti) vietinio eismo per sieną leidimą (toliau – leidimas), nutraukti prašymų nagrinėjimą ar panaikinti leidimą;

12.13. nagrinėja teritorinių policijos įstaigų ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos struktūrinių padalinių pateiktus dokumentus dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos ir grąžinimo į užsienio valstybę, pagal kompetenciją priima sprendimus šiais klausimais;

12.14. nagrinėja dokumentus ir priima sprendimą dėl kitos valstybės sprendimo išsiųsti užsienietį vykdymo galimumo;

12.15. nagrinėja dokumentus dėl uždraudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką ir priima sprendimus uždrausti (neuždrausti) užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką;

12.16. sudaro ir tvarko užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, skelbia duomenis iš šio sąrašo, nagrinėja užsieniečio prašymus ir valstybės institucijų arba įstaigų siūlymus išbraukti duomenis apie užsienietį iš užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo, priima sprendimus šiais klausimais;

12.17. priima sprendimus dėl duomenų teikimo centrinei antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai ir jų tvarkymo, teikia užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinio sąrašo duomenis centrinei antrosios kartos Šengeno informacinei sistemai;

12.18. nagrinėja užsieniečių prašymus išduoti (pakeisti) užsieniečio pasą ir priima sprendimus šiuo klausimu;

12.181. kartu su Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, prireikus, bendradarbiaudamas su užsienio valstybių, Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis, organizuoja nelydimų nepilnamečių užsieniečių šeimos narių paiešką;

12.19. pagal kompetenciją kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje, analizuoja migracijos srautų pokyčius;

12.20. analizuoja nelegalios migracijos priežastis bei kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) vykdo nelegalios migracijos prevenciją;

12.21. Neteko galios nuo 2016-12-07

12.22. teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo, taip pat konstatuoja vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktą;

12.23. nagrinėja asmenų prašymus ir dokumentus išduoti (pakeisti) Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą ar Lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, priima sprendimus dėl šių pažymėjimų išdavimo (keitimo), išduoda ir keičia šiuos pažymėjimus;

12.24. raštu teikia vidaus reikalų ministrui savo nuomonę, ar teikiamas pasirašyti Respublikos Prezidento dekretas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ar dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo atitinka galiojančius teisės aktus Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais, organizuoja asmenų, kuriems Respublikos Prezidento dekretu suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė, priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje;

12.25. nagrinėja klausimus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ir teikia vidaus reikalų ministrui siūlymus-teikimus šiais klausimais arba siūlymus kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą;

12.26. nagrinėja asmenų prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo ir teikia vidaus reikalų ministrui siūlymus šiuo klausimu;

12.261. teisės aktų nustatytais atvejais teikia asmenų dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka bei dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo svarstyti Pilietybės reikalų komisijai;

12.262. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka praneša suinteresuotiems asmenims ir institucijoms apie vidaus reikalų ministro priimtus sprendimus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo ir atkūrimo, apie vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo faktą, prisiekusius Lietuvos Respublikai asmenis, siunčia asmenų prašymus dėl kitos valstybės pilietybės atsisakymo kompetentingoms užsienio valstybių institucijoms;

12.263. konstatuoja, kad nėra pakankamai dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lietuvos Respublikos pilietis ar yra jo palikuonis, taip pat dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis;

12.27. Neteko galios nuo 2011-05-01

12.28. Neteko galios nuo 2011-05-01

12.29. Neteko galios nuo 2011-05-01

12.30. Neteko galios nuo 2011-05-01

12.31. pagal kompetenciją tvarko Užsieniečių registro duomenis;

12.32. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko asmens duomenų susistemintas rinkmenas – kartotekas, bylas ir kita;

12.33. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai teismuose ir administracinių ginčų komisijose;

12.34. vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų viceministrų, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kanclerio (toliau – ministerijos vadovybė) pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai Lietuvoje ir užsienyje valstybės politikos migracijos srityje įgyvendinimo klausimais;

12.35. pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos komitetuose ir darbo grupėse pagal Ministro Pirmininko potvarkiu patvirtintą sąrašą, taip pat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos įsteigtų darbo grupių ir komitetų pilietybės, laisvo asmenų judėjimo, migracijos, prieglobsčio, vizų, užsieniečių grąžinimo ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais veikloje ir šiose Europos Sąjungos institucijose pristato Lietuvos Respublikos poziciją nagrinėjamais klausimais;

12.36. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų, išskyrus įstatymų ir Seimo nutarimų, reglamentuojančių Lietuvos Respublikos pilietybės, vizų, užsieniečių teisinės padėties ir prieglobsčio suteikimo klausimus, projektus;

12.361. pagal kompetenciją rengia, skelbia ir teikia statistinę informaciją;

12.37. dalyvauja rengiant bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis Lietuvos Respublikos pilietybės, vizų, užsieniečių grąžinimo, prieglobsčio ir kitais užsieniečių teisinės padėties klausimais;

12.38. pagal kompetenciją keičiasi informacija ir bendradarbiauja su užsienio šalių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja tarptautiniuose renginiuose, atstovaudamas Lietuvos Respublikos interesams;

12.39. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijos dėl Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos dokumentų projektus;

12.40. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį Europos Sąjungos teisės aktams;

12.401. prireikus koordinuoja Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų bendrus veiksmus, susijusius su prieglobsčio procedūrų vykdymu;

12.41. pagal kompetenciją teikia konsultacijas ir praktinę pagalbą Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimais Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms užsienyje, Valstybės sienos apsaugos tarnybai bei kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;

12.42. pagal kompetenciją prižiūri, kaip migracijos tarnybos įgyvendina teisės aktus Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimais, rengia migracijos tarnyboms metodines rekomendacijas, nurodymus šiais klausimais, teikia joms praktinę pagalbą;

12.43. Neteko galios nuo 2016-12-07

12.44. kartu su Policijos departamentu, Lietuvos policijos mokykla bei apskričių vyriausiaisiais policijos komisariatais  arba savarankiškai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus migracijos tarnybų darbuotojams;

12.441. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant užsieniečių integracijos priemones;

12.45. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, priima sprendimus dėl juose keliamų klausimų;

12.46. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 III. MIGRACIJOS DEPARTAMENTO TEISĖS

13. Migracijos departamentas, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

13.1. pasitelkti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų bei organizacijų atstovus ir specialistus Migracijos departamento sprendžiamoms problemoms nagrinėti bei sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti;

13.2. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų, valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų informaciją, kurios reikia Migracijos departamento veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti;

13.3. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl klausimų, susijusių su tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimu bei naryste Europos Sąjungoje (teisingumo ir vidaus reikalų srityje);

13.4. teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai rengiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos strateginius ir metinius veiklos planus;

13.5. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių viešaisiais ir kitais juridiniais asmenimis;

13.6. steigti filialus Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai priėmus sprendimą dėl šių filialų steigimo;

13.7. teikti pasiūlymus vidaus reikalų ministrui dėl teisės aktų, susijusių su Migracijos departamento veikla, tobulinimo.

14. Migracijos departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių.

 IV. MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

15. Migracijos departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu metiniu veiklos planu, rengiamu vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“. Migracijos departamento metinis veiklos planas skelbiamas Migracijos departamento interneto svetainėje. Migracijos departamento metinio veiklos plano vykdymą vertina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

16. Migracijos departamento administracijos struktūrą tvirtina vidaus reikalų ministras.

17. Migracijos departamentui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų, skatina ir skiria tarnybines nuobaudas ir pašalpas vidaus reikalų ministras. Migracijos departamento direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas vidaus reikalų ministrui. Laikinai nesančio direktoriaus funkcijas atlieka kitas Migracijos departamento direktoriaus įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas.

18. Neteko galios nuo 2016-12-07

19. Migracijos departamento direktorius:

19.1. atsako už Migracijos departamento kompetencijai priskirto veiklos tikslo įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

19.2. atstovauja Migracijos departamentui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bei kitose valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei užsienyje;

19.3. pagal kompetenciją užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

19.4. pagal kompetenciją priima įsakymus, tikrina, kaip jie įgyvendinami, prireikus kartu su kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais priima bendrus įsakymus;

19.5. pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;

19.6. pasirašo Migracijos departamento ieškinius, prašymus (skundus), atskiruosius, apeliacinius ir kasacinius skundus ir kitus procesinius dokumentus;

19.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Migracijos departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, suteikia atostogas;

19.8. teikia nuomonę Policijos departamentui dėl kandidatų į migracijos tarnybų viršininkų (vedėjų) pareigas;

19.9. tvirtina Migracijos departamento darbo reglamentą, vidaus tvarkos taisykles, administracijos padalinių nuostatus;

19.10. tvirtina Migracijos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir pareigybių aprašymus;

19.11. sudaro Migracijos departamento valstybės tarnautojų vertinimo komisiją;

19.12. tvirtina Migracijos departamento atskirų veiklos sričių planus (komandiruočių, mokymo ir kt.);

19.13. suderinus su Policijos departamentu tvirtina migracijos tarnybų valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo kursų planus;

19.14. tvirtina Migracijos departamento Finansų kontrolės taisykles ir Apskaitos politiką;

19.15. pasirašo sutartis su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl buhalterinės apskaitos centralizuoto tvarkymo;

19.16. atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

20. Neteko galios nuo 2016-12-07

V. MIGRACIJOS DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

21. Migracijos departamento valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Vidaus auditą atlieka Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius.

Migracijos departamento finansų kontrolę atlieka subjektai, įvardyti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansų kontrolės taisyklėse, patvirtintose Migracijos departamento direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3K-60.

Migracijos departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą kontroliuoja Migracijos departamento direktorius.

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Migracijos departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-31